Unde să privim pentru a găsi soluții.

Ghid de inovare a ieșirii din crize.

Ce să învățăm și unde să privim pentru a găsi soluții.

Ca să știm dacă ne trebuie un ghid de inovare a ieșirii din criză trebuie mai întâi să înțelegem cât mai bine ce înseamnă de fapt o criză. În ficțiunea dramatică sau non dramatică, criza este definită drept „punctul în care este atins cel mai înalt nivel de interes și răspuns emoțional”. E o definiție foarte bună în primul rând pentru că deschide un orizont.

Ce înseamnă inovație? Schimbare făcută într-un domeniu, într-un sistem etc. în scopul de a-i îmbunătăți calitățile. Noutate, modificare. Introducere a ceva nou într-un sistem, într-o practică, într-o activitate, într-o operație tehnică. Înoire.

Întrebarea este cum fac aceste schimbări? Ce trebuie să învăț? Unde trebuie să privesc? Ce fel de ajutor trebuie să cer și cui?

Criza este un punct în care ajungem cu un anumit tip de cunoaștere. Din criză și din situații care ne depăsesc și care aparent sunt de nedovedit ieșim cu un alt tip de cunoaștere.

Din crize nu se iese pur și simplu și crizele nu trec, ieșirea din crize se inovează. Inovație nu înseamnă doar produse și servicii noi, ci și moduri noi de face lucrurile.

Design Thinking sau cum să găsim soluții.

Sugerez antreprenorilor, managerilor executivi și freelancerilor, în speță proprietarilor de afaceri mici și mijlocii, să înceapă să se documenteze/citească despre Design Thinking pentru a putea identifica cât mai repede soluții la problemele pe care le întâmpină în prezent și la marile provocări cu care se vor confrunta post pandemie. Impactul economic este incalculabil la acest moment, astfel că vom avea nevoie de tot ajutorul, informația și inspirația pe care le putem găsi.

Design Thinking este un termen care sună pretențios, dar nu este altceva decât un proces facilitator pentru a identifica și defini/redefini corect problemele, pentru a construi strategii de rezolvare a problemelor și de identificare a soluțiilor într-un mod creativ și inovator.

Toți marii inovatori din literatură, artă, muzică, stiintă, inginerie și afaceri practică design thinking pentru a adresa provocări mai mari sau mai mici, dar mai ales pentru a se adapta. Brandurile de top din lume, cum ar fi Apple, Google, Samsung și GE, au adoptat rapid abordarea Design Thinking, metodologie predată la universităti de top din întreagă lume, inclusiv d.school Stanford, Harvard și MIT.

Educație și competențe antreprenoriale, de leadership și de management

Antreprenorii mari beneficiază în general de mai multă educație în afara țării, de programe de training din afară sau au în board-ul executiv (consiliul director) manageri de top străini care se ocupă de lucrurile astea, dar cei mai mici nu au unde să acceseze programele educative care le sunt vitale în conducerea afacerilor.

Din acest motiv, nu ne vine ideea salvatoare, pentru că nu știm ce nu știm, nu știm cu adevărat care sunt problemele pe care le avem de fapt, nu ne vine ideea unde să căutăm soluțiile și ce fel de soluții ar trebui să căutăm.

Există câteva zone vitale și absolut necesare pentru conducerea unei afaceri sau activități unde ne lipsește educația, pentru că România nu a importat/dezvoltat astfel de programe educaționale în domeniul managementului și al competențelor antreprenoriale, nici în sfera universităților și nici în zona programelor de training/formare de competențe.

Zonele unde nu avem suficientă educație sau deloc și care ne pot fi de mare ajutor acum sunt:

 • managementul strategic
 • managementul operațional
 • managementul riscului
 • managementul crizei
 • managementul schimbării/transformării
 • managementul inovației

Nu trebuie să ne fie rușine pentru asta, e suficient să conștientizăm unde ne aflăm pe harta educației/cunoașterii și să facem tot ce putem pentru a ne actualiza informațiile, pentru a ne aduce la zi astfel încât să dobândim cunoașterea necesară pentru a ne identifica și defini corect problemele și provocările.

Pentru cei se află în plin studiu în perioada asta, documentarea în aceste zone îi va ajuta să-și construiască niște strategii mai robuste de adaptare, transformare și ieșire din criză.


ENGLISH

Guide to innovate your way out of the crisis.
What to learn and where to look to find solutions.

What does a crisis mean? In dramatic or non-dramatic fiction, the crisis is defined as „the point where the highest level of interest and emotional response is reached”.

What does innovation mean? Change made in a domain, system, etc. in order to improve its qualities. News, change. Introduction of something new in a system, in a practice, in an activity, in a technical operation. Regeneration.

The question is how to do these changes? What do I have to learn? Where should I look? What kind of help should I ask and from whom?

The crisis is a point where we reach by using a certain type of knowledge. From the crisis and from situations that are beyond us and which are apparently unpredictable/uncontrollable, we come out by using a different type of knowledge.

Crises do not simply go away, the exit from a crisis is innovated. Innovation does not just mean new products and services, but also new ways of doing things.

Design Thinking or how to find solutions

I suggest entrepreneurs, executive managers, and freelancers, especially small and medium-sized business owners, to start documenting/reading about Design Thinking so that they can quickly identify solutions to the problems they are currently facing and the major challenges they will face in the post-pandemic era.

The economic impact is incalculable at the moment, so we will need all the help, information, and inspiration we can find.

Design Thinking term sounds fancy, but it is nothing more than a facilitating process to correctly identify and define/redefine problems, to build problem-solving strategies, and to identify solutions in creative and innovative ways.

All the great innovators in literature, art, music, science, engineering, and business practice design thinking to address greater or lesser challenges, but especially to adapt. Top brands in the world, such as Apple, Google, Samsung, and GE, have quickly adopted the Design Thinking approach, a methodology taught at top universities around the world, including Stanford, Harvard and MIT schools.

Entrepreneurship, leadership, and management skills and culture learning

Big entrepreneurs generally benefit from more superior (very expensive) education, from advanced training programs or have in the executive board top managers who deal with these things, but the small ones have nowhere to access educational programs that are vital to them in their business or activity management.

For this reason, the salvation idea does not come to us, because we do not know what we do not know, we do not really know what the problems we actually have, we do not have the idea where to look for solutions and what kind of solutions we should look for.

There are some vital and absolutely necessary areas for running a business or activity where we lack education, accessible educational programs in the field of management, and entrepreneurial competencies.

The areas where we do not have enough education or none at all and which can be of great help to us during and after this coronavirus pandemic, but also in our day-to-day activity and other types of crisis are:

 • strategic management
 • operational management
 • risk management
 • crisis management
 • change / transformation management
 • innovation management

We should not be ashamed of this, it is enough to be aware of where we are on the education/knowledge map and to do our best to update our information, to bring it up to date so that we acquire the knowledge necessary to identify and define problems and challenges correctly.

For those in a full study process during this period, research and reading in these areas of knowledge will help them to build more robust strategies for adaptation, transformation, and exit from the crisis.

Leave a reply or two. Or your testimonials if you ever worked or interacted with me.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.